Hotels

Hotel Kameralny
5 Dobra st., 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 330 80 45
fax: (+48) 48 330 80 45